close
Oeps! We hebben geen toegang tot je Facebook-gegevens. Probeer het opnieuw, zodat we je fotoboek kunnen aanmaken.
close
We waren niet in staat om verbinding te maken met Facebook. Om de Facebook-jaaroverzicht functie te gebruiken, schakel je elke browserfunctionaliteit uit die Facebook mogelijk blokkeert.

close

Taal veranderen

Valuta veranderen

Opslaan

Privacyverklaring

pages.privacyStatement.preHeading

pages.privacyStatement.title

1. Inleiding
“albelli” als verzamelwoord staat voor Albelli B.V. plus alle gelieerde ondernemingen AlbumPrinter Holding B.V., AlbumPrinter Services B.V., AlbumPrinter Productions B.V., AlbumPrinter.com B.V., Albelli GmbH, AlbumPrinter Norway AS, Fotoknudsen AS, MonAlbumPhoto Holding SAS, MonAlbumPhoto SAS en Resnap B.V. en de gelieerde merken albelli, fotoknudsen, bonusprint, onskefoto, monalbumphoto en Resnap.

Dit is de Privacyverklaring van albelli omtrent de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken van klanten en bezoekers van onze website(s). Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van persoonsgegevens door albelli.

albelli is gevestigd aan Stationsplein 53-57 1012 AB Amsterdam. In geval van vragen over dit beleid of de manier waarop albelli de persoonsgegevens van werknemers verwerkt neemt u contact op met de Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn gemakkelijk te vinden op onze website.
In deze privacyverklaring beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die relevant zou kunnen zijn voor u.

We hebben alles in het werk gesteld om de informatie in een duidelijke en leesbare vorm aan te bieden. Hebt u echter vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons nadat u deze privacyverklaring hebt gelezen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens die hieronder worden vermeld.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De nieuwste versie van de privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018. De laatste wijzigingen aan deze privacyverklaring werden op 14 mei 2018 aangebracht.

2. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door albelli van alle persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website(s). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten of werknemers in het kader van hun arbeidsverhouding met albelli. Daarvoor hebben we aparte verklaringen.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
albelli is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van alle persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt (verwerkt) door albelli en voor welk doel, aan welke personen of entiteiten die gegevens zullen of kunnen worden verstrekt. albelli kan uw persoonsgegevens met derden delen.

4. Wat zijn de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken?
Uw fotoproduct creëren en leveren
albelli verwerkt uw persoonsgegevens om uw order te kunnen afdrukken en leveren, dit omvat uw order, de foto‘s die u hebt geüploaded, uw ordergeschiedenis, uw naam en uw contactgegevens. We verwerken de persoonsgegevens teneinde de aankoopovereenkomst uit te voeren.

Foto‘s ordenen en opslaan
Sommige albelli dochterondernemingen geven klanten de mogelijkheid gebruik te maken van een service voor het ordenen en opslaan van foto‘s, genaamd minnebanken op fotoknudsen.no en minbildbank op onskefoto.se. Klanten kunnen zich online inschrijven voor deze service, waarmee ze digitale afbeeldingen kunnen opslaan die ze via de website of de app uploaden. De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming verstrekt door de klant. U kunt de service te allen tijde annuleren, waarna we de informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Klantenservice
albelli verwerkt uw persoonsgegevens voor het doel om klantenservice te leveren, d.w.z. om vragen of klachten te kunnen afhandelen. Daaronder valt het bijhouden en optekenen van alle informatie die met uw vraag of klacht te maken heeft, zowel telefonisch als per chat of e-mail. Hieronder vallen uw naam, uw contactgegevens en uw financiële gegevens. albelli heeft een gerechtvaardigd belang in de verwerking van dergelijke gegevens om u de beste service te kunnen leveren.

Opname van telefoongesprekken
albelli kan telefoongesprekken met onze klantenservice opnemen voor opleidingsdoeleinden. Dit omvat alle informatie die tijdens het gesprek wordt uitgewisseld en in ieder geval uw naam en contactgegevens. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigde belang om te zorgen dat onze servicenormen hoog blijven.

Klantenrelaties en marketing
Om te zorgen dat onze producten en diensten aan de wensen van onze klanten voldoen, voeren we analyses uit van het gebruik van onze website en de verkoop van onze goederen en diensten, waaronder gegevens over uw ordergeschiedenis, contact met klantenservice, uw naam, uw contactgegevens en informatie die we van onze website hebben verzameld. Ook kunnen we u directe marketinge-mails, sms en directe mail sturen, waarvan u zich te allen tijde kunt uitschrijven. Verder maken wij gebruik van segmentgebaseerde marketing en sociale-mediamarketing, zoals Facebook en Instagram. Deze activiteiten voeren we uit op basis van ons gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten aan uw wensen voldoen.

Smart technologie
Om ervoor te zorgen dat onze producten en website(s) aan de verwachtingen van onze klanten voldoen, gebruiken we algoritmes, kunstmatige intelligentie en machine-learning voor de automatische creatie van producten, door foto‘s te analyseren die voor dit doel op onze servers zijn geüploaded. Door automatisch producten te creëren voor klanten kunnen we de benodigde tijd voor het creëren van producten van maanden terugbrengen tot enkele minuten. Als we de gegevens niet kunnen verwerken, kunnen bepaalde albelli-merken geen fotoproducten maken of service aanbieden. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden is bedoeld voor het uitvoeren van ons contract met u.

Om deze technieken voortdurend te kunnen blijven ontwikkelen houden we de wijzigingen die aan fotoproducten worden gemaakt bij, zodat de techniek beter toegepast kan worden. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden is om klanten in staat te stellen fotoproducten te maken en een gebruiksvriendelijk product en gebruiksvriendelijke website te verzorgen. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden dient ons gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze producten en website(s) zo gebruiksvriendelijk zijn als mogelijk.

Naleving van wettelijke vereisten
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om wetten en regels na te leven. Die gegevens kunnen uw naam, contactgegevens en financiële gegevens omvatten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij aan verplichtingen moeten voldoen in verband met belastingen of bedrijfsvoering. Om de relevante wetten en regels na te leven, kan het zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten.

5. Cookies
We verzamelen tevens informatie door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en kunnen ophalen, bijvoorbeeld hoe u onze site binnenkwam, hoe u door de site hebt genavigeerd en welke informatie u interessant vond.
Meer informatie over het gebruik van cookies door ons vindt u in ons Cookiebeleid.

6. Wie heeft inzage in uw persoonsgegevens
Onze werknemers hebben alleen de bevoegdheid om persoonsgegevens in te zien voor zover nodig voor het betreffende doel en om hun werk te kunnen doen. Ze zijn allen verplicht de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Voor onze verwerkingsactiviteiten maken we gebruik van verschillende cloudoplossingen, bijvoorbeeld voor het opslaan van persoonsgegevens. We hebben de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover noodzakelijk. Derden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in navolging van de toepasselijke wetgeving.

Gegevens die wij verzamelen kunnen naar onze cloudopslag worden verplaatst, die zich op een server buiten de Europese Economische Ruimte kan bevinden. In dergelijke gevallen hebben we ervoor gezorgd dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd
albelli heeft afdoende beveiligingsmaatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en beveiligd zijn en blijven. We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, schade, modificatie, onbevoegde bekendmaking of inzage en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, opleiding van personeel en beveiligde servers.

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

U kunt uw account via uw profiel in Mijn Account verwijderen.

9. Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?
U hebt recht op inzage in de gegevens over u die we verwerken. In bepaalde omstandigheden hebt u recht op het laten aanbrengen van correcties en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ook het recht hebben om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Onthoud wel dat we u om bijkomende informatie kunnen vragen om uw identiteit te controleren.

Als u toestemming hebt gegeven voor een bepaald doeleind, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. Onthoud daarbij wel dat het intrekken van toestemming geen terugwerkende kracht heeft. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verwerken op de rechtsgrond van gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als u niet langer directe marketinge-mails wilt ontvangen. U kunt contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

10. Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt te allen tijd een klacht bij ons indienen door contact op te nemen met onze klantenservice-afdeling. Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet zorgvuldig en behoorlijk hebben behandeld.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, lees dan eerst onze FAQ. Neem voor verdere vragen of klachten contact op met onze klantenservice.